Λοιπά Είδη Εκπαίδευσης

• Ενημερωτική Επίσκεψη - Εκπαίδευση μίας (1) ημέρας των Τοπικά Διαμενόντων Εφέδρων.

• Εκπαίδευση Έφεδρων Αξκών με τη μέθοδο της διαδικτυακής μάθησης (ΔΙ.ΜΑ.), εξ αποστάσεως.