Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Αποστολή Επιστράτευσης

Σκοπός Επιστράτευσης – Διαδικασία Υλοποίησης

Ο σκοπός της Επιστράτευσης είναι η ανάκληση,­ κατάταξη και τοποθέτηση των εφέδρων στις στρατιωτικές μονάδες, προκειμένου να γίνει δυνατή η μετάπτωση των μονάδων αυτών στην πολεμική τους σύνθεση και οργάνωση.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η Εφεδρεία του Στρατού Ξηράς περιλαμβάνει όλους τους εκπαιδευμένους και κατά το νόμο υποκείμενους σε επιστράτευση εφέδρους, όπως παρακάτω:

• Αξιωματικούς – ­ Μόνιμους Υπαξιωματικούς, μέχρι καταλήψεώς τους από το εκάστοτε και κατά περίπτωση, προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

• Οπλίτες, μέχρι τη συμπλήρωση του 45ου έτους ηλικίας τους.

Οι έφεδροι τοποθετούνται μηχανογραφικά στις Μονάδες από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ανάλογα με τον τόπο διαμονής, την ειδικότητα και το βαθμό τους.

Το σύνολο των Εφέδρων Αξκών και οπλιτών του Στρατού Ξηράς διακρίνεται, ανάλογα με την ηλικία των εντεταγμένων εφέδρων, σε:

• Α΄ Σειρά Εφεδρείας : Έως 40 ετών

• Β΄ Σειρά Εφεδρείας : Από 41 έως 45 ετών

Επαύξηση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας της Εφεδρείας

Ο εκσυγχρονισμός και η νέα Δομή Δυνάμεων απαιτούν την υιοθέτηση μιας νέας πολιτικής, όσον αφορά στη σύνθεση, στην οργάνωση και στην εκπαίδευση των εφέδρων. Με άξονα τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΣ, επεξεργάζεται τη βελτίωση όλων των Τομέων της Επιστράτευσης. Αναλυτικότερα οι Τομείς, στους οποίους δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι οι ακόλουθοι:

• Βελτίωση Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας

Τα νέα οπλικά συστήματα και η εξέλιξη της τεχνολογίας, απαιτούν στρατιωτικό προσωπικό με υψηλή μόρφωση και διαρκή ανανέωση των γνώσεών του, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των αλλαγών, που οι εξελίξεις στην τεχνολογία επιφέρουν στην πολεμική τέχνη.
Έχοντας υπόψη τη διαπίστωση αυτή, υλοποιούνται υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις στους εφέδρους, στο πλαίσιο της κάλυψης των απαιτήσεων.

• Πληροφοριακό Σύστημα Επιστράτευσης

Το σύστημα Επιστράτευσης ήταν χειρογραφικό μέχρι το 1978. Το 1980 τέθηκε σε εφαρμογή σύστημα μηχανογράφησης της Επιστράτευσης σε όλη την Ελλάδα. Από το 2008 έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη νέου εξελιγμένου συστήματος πληροφορικής.

Στη Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΣ, λειτουργεί το κεντρικό σύστημα πληροφορικής, το οποίο ανταλλάσσει με τις Επιστρατεύουσες Αρχές (ΕΑ) δεδομένα, μέσω πανελλαδικού δικτύου υπολογιστών, καθώς και με άλλες Υπηρεσίες και Υπουργεία. Το σύστημα εξελίσσεται και βελτιώνεται ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

• Νέα Κατηγοριοποίηση Εφεδρείας

Ο ρόλος των Δυνάμεων Εφεδρείας στις μελλοντικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα είναι σαφώς μικρότερος αριθμητικά, ενώ παράλληλα θα χρειασθεί να δημιουργηθεί μια «δεξαμενή» εφέδρων υψηλής εκπαίδευσης και ετοιμότητας, ικανών να επέμβουν άμεσα όπου και όποτε απαιτηθεί.