Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Γενικές Οδηγίες

Η Επιστράτευση διεξάγεται βάση Σχεδίου, που καταρτίζεται λεπτομερώς από τον καιρό της ειρήνης, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση οιασδήποτε εχθρικής απειλής. Περιλαμβάνει:

• Την πρόσκληση εφέδρων από την Εφεδρεία.

• Την επίταξη οχημάτων / μηχανημάτων προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτό αποστέλλονται από την ειρηνική περίοδο μηχανογραφικά (Μ/Γ) επιστρατευτικά έντυπα στους κατόχους των προς επίταξη μέσων. Στην περίπτωση μετάπτωσης από την ειρηνική στην εμπόλεμη κατάσταση, εάν και εφόσον ειδοποιηθείτε, ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στα επιστρατευτικά έντυπα που ήδη σας έχουν αποσταλεί.

Κατά την επίταξη οχήματος / μηχανήματος καταβάλλεται αποζημίωση αντιτίμου της αξίας του μέσου, ή μίσθωση, για τη χρονική περίοδο που θα χρησιμοποιηθεί.

Τα είδη των Μ/Γ επιστρατευτικών εντύπων, όσον αφορά στην επίταξη οχημάτων / μηχανημάτων, είναι τα παρακάτω:

• ΠΡΑΣΙΝΗ Ειδική Στρατιωτική Εντολή (ΕΣΕ).

• ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΣΕ.