Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Εξαιρέσεις

Από την επίταξη απαλλάσσονται τα οχήματα γενικής χρήσης (ΓΧ), τα λεωφορεία των Κρατικών Υπηρεσιών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Βιομηχανικών Α΄ Κατηγορίας.

Αποφεύγεται η μετακίνηση οχημάτων / μηχανημάτων μεταξύ των νήσων (από νησί σε νησί) και από τον ηπειρωτικό χώρο προς τις νήσους. Οι ανάγκες των νήσων καλύπτονται από επιτόπιους πόρους και σε περίπτωση που τα οχήματα / μηχανήματα δεν επαρκούν, η επίταξη επεκτείνεται σε οποιαδήποτε όχημα / μηχάνημα, μέχρι εξάντλησης του τοπικού δυναμικού.

Δεν επιτάσσονται επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) κοινού τύπου, αλλά τύπου ανωμάλου δρόμου (jeep)», με κίνηση 4Χ4.

Αποφεύγεται η επίταξη οχημάτων (επιβατηγών τύπου jeep), που ανήκουν σε ιατρούς, προϊσταμένους των Κρατικών Υπηρεσιών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας της ανωτέρω πρώτης παραγράφου, Αξκών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και Ιερέων.