Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Νομοθεσία

Η Επιστράτευση διέπεται από διάφορους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα στρατολογίας, ιεραρχίας, επιτάξεων, κ.λπ. Υπάρχουν Νόμοι που αφορούν στην κήρυξη της Επιστράτευσης, στη διαδικασία πρόσκλησης των εφέδρων, στις κατηγορίες αυτών, στους δικαιούμενους εξαίρεσης ή αναστολής κατάταξης, στον καθορισμό της σωματικής ικανότητας, στη διαδικασία επιτάξεων οχημάτων / μηχανημάτων κ.λπ. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας οι Νόμοι και τα Διατάγματα, που εμπεριέχουν στοιχεία για τις επιστρατευτικές διαδικασίες και το Εφεδρικό Δυναμικό της Χώρας, είναι οι κάτωθι:

• Ν. 4442/29 (ΦΕΚ A’ 339/29) (Περί Στρατιωτικών και Ναυτικών Εισφορών και Ναυλώσεων σε Μερική ή Καθολική Επιστράτευση)

• Α.Ν. 833/37 (ΦΕΚ A’ 351/1937) (Περί Στελεχών Εφέδρων Αξιωματικών του Κατά Γη Στρατού)

• Ν. 4105/60 (ΦΕΚ A’ 151/60) (Στρατολογική Κατάσταση Εξερχομένων Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών και Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς)

• Ν.Δ. 1400/73 (ΦΕΚ A’ 114/73) (Διατάξεις Αφορούσες τους Μονίμους εν Εφεδρεία Αξιωματικούς)

• Ν. 107/73 (ΦΕΚ A’ 195/73) (Περί Χορηγήσεων Αναστολής Κατατάξεων εις Εφέδρους εν Επιστρατεύσει)

• Απόφασις Υπουργού Εθνικής Αμύνης Αριθ. Φ.067/5/223532 της 3/24 Δεκ 1973 (ΦΕΚ B’ 148/73)

• Ν.Δ. 445/74 (ΦΕΚ A’ 160/74) (Όρια Ηλικίας Μονίμων Υπαξιωματικών – Ανθυπασπιστών Ενόπλων Δυνάμεων)

• Π.Δ. 468/78 (ΦΕΚ A’ 97/78) (Περί Καθορισμού Ειδικοτήτων Γυναικών Στρατευσίμων και Εθελοντριών, των Φορέων Παρακολούθησης Αυτών, της Κατανομής κατά Κλάδου των ΕΔ, Προκειμένου περί Στρατεύσιμων ως και της Επιστρατεύσεως Τούτων)

• Π.Δ. 636/78 (ΦΕΚ A’ 139/78) (Περί Ρυθμίσεων Ζητημάτων Αφορόντων εις την Εθελουσίαν Κατάταξιν των Ελληνίδων εις τας Ενόπλους Δυνάμεις)

• Ν. 705/77(ΦΕΚ A’ 279 /79) (Περί Στρατεύσεως των Ελληνίδων)

• Ν. 1513/85 (ΦΕΚ A’ 12/85) (Στρατολογική Κατάσταση μετά την Απόλυση Οπλιτών του Στρατού Ξηράς με 5ετή υποχρέωση)

• Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ A’ 35/95) (Οργάνωση και Λειτουργία του ΥΕΘΑ)

• Ν. 2439/96 (ΦΕΚ A’ 219/96) (Όρια Ηλικίας Μονίμων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)

• Ν. 2936/01 (Επιστρατευτική Τοποθέτηση Επαγγελματιών Οπλιτών)

• Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ A’ 302/05) (Περί Στρατολογίας των Ελλήνων)

• Απόσπασμα Κοινής Απόφασης ΥΕΘΑ, Αριθμ. Φ.429.1/3/15002/13 Ιαν 2006 (ΦΕΚ Β΄ 14/2006)

(Ρύθμιση Θεμάτων Κατάταξης Στρατευσίμων και Εφέδρων και Αναζήτησης μη Καταταγέντων)

• Απόσπασμα Απόφασης Αριθμ. Φ.429.1/5/150045/18Ιαν2006 (ΦΕΚ Β΄ 34/2006)

(Ρύθμιση Στρατολογικών Θεμάτων Εφέδρων)

• Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α) [Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων (Άρθρο 91:Όρια Ηλικίας Μονίμων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)]

• ΚΥΑ Υπ΄ Αρίθμ. Φ.429.1/19/281812/4 Μαρ 11 (ΦΕΚ Β΄ 517/05 Απρ 11) (Εξαγορά του υπόλοιπου της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους), (Καθορισμός χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται σε έφεδρους για μη τήρηση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων), (Καθορισμός χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται σε ανυπότακτους και λιποτάκτες)

• Υπουργική Απόφαση Υπ΄ Αρίθμ. Φ.429.1/20/281813/11 Ιαν 11 (ΦΕΚ Β΄ 517/05 Απρ 11) [Ρύθμιση υποχρεώσεων των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους].

• Π.Δ. 11/14 (ΦΕΚ Α’ 17/27/01/2014) (Περί Σωματικής Ικανότητας του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων)