Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Ειδική Στρατιωτική Εντολή Οχήματος – Μηχανήματος (ΕΣΕ)

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΣΕ Οχήματος / Μηχανήματος (Οδηγίες)

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΣΕ χορηγείται στους κατόχους των επιτασσόμενων οχημάτων – μηχανημάτων για το Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.

Η ΕΣΕ πρέπει να ακολουθεί το όχημα ­/ μηχάνημα και να διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Απαγορεύεται να λάβει γνώση της ΕΣΕ άλλο πρόσωπο εκτός του οδηγού του οχήματος ή μηχανήματος, επειδή είναι ΑΠΟΡΡΗΤΗ.

Εάν το όχημα / μηχάνημα μεταβιβασθεί ή παραδοθούν οι πινακίδες του, τότε οφείλετε να ενημερώσετε την αρμόδια Επιστρατεύουσα Αρχή (ΕΑ) αποστέλλοντας σε φωτοτυπία τα έγγραφα μεταβίβασης .

Εάν ο ιδιοκτήτης ή οδηγός (άνδρας ή γυναίκα) του μέσου απαλλάσσεται από το Νόμο της υποχρέωσης επιστράτευσης, τότε παραδίδει το μέσο στο Κέντρο Επιτάξεως Αυτοκινήτων (ΚΕΑ), χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.

Εάν ο ιδιοκτήτης ή οδηγός του μέσου :

• Έχει ΛΕΥΚΟ Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ) και ανήκει στις καλούμενες από τον νόμο κλάσεις (δηλαδή εάν είναι έφεδρος οπλίτης μέχρι 45 ετών), τότε εντάσσεται στη δύναμη της Μονάδας για την οποία επιτάσσεται το μέσο, με την ειδικότητα του οδηγού και οδηγεί το αυτοκίνητό του.

• Έχει ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΦΠ για οποιαδήποτε Μονάδα και δεν έχει ειδικότητα Ιατρού, ούτε είναι Έφεδρος Αξκός του Στρατού Ξηράς, τότε εντάσσεται στη δύναμη της Μονάδας για την οποία επιτάσσεται το μέσο, με την ειδικότητα του οδηγού και οδηγεί το αυτοκίνητό του.

• Έχει ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΦΠ και έχει ειδικότητα Ιατρού ή είναι Έφεδρος Αξκός του Στρατού Ξηράς, τότε παραδίδει το μέσο στο ΚΕΑ και αναχωρεί για τη Μονάδα που αναγράφεται στο ΕΦΠ.

• Ανήκει στην εφεδρεία του Πολεμικού Ναυτικού / Πολεμικής Αεροπορίας / Σωμάτων Ασφαλείας και καλείται σε επιστράτευση, τότε παραδίδει το μέσο στο ΚΕΑ και αναχωρεί για τη Μονάδα προορισμού του.

Λοιπές οδηγίες – λεπτομέρειες, αναγράφονται στο μπροστινό τμήμα της ΕΣΕ (στο αριστερό τμήμα, εντός πλαισίου).

 

ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΣΕ Οχήματος / Μηχανήματος (Οδηγίες)

Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΣΕ, χορηγείται στους κατόχους οχημάτων / μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε Προσωρινές Αποστολές.

Η ΕΣΕ, πρέπει να ακολουθεί το όχημα­ / μηχάνημα και να διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Απαγορεύεται να λάβει γνώση της ΕΣΕ άλλο πρόσωπο εκτός του οδηγού του οχήματος ή μηχανήματος, επειδή είναι ΑΠΟΡΡΗΤΗ.

Εάν το όχημα ­/ μηχάνημα μεταβιβασθεί ή παραδοθούν οι πινακίδες του, οφείλετε να ενημερώσετε την αρμόδια Επιστρατεύουσα Αρχή (ΕΑ) αποστέλλοντας σε φωτοτυπία τα έγγραφα μεταβίβασης.

Εάν ο ιδιοκτήτης ή οδηγός (άνδρας ή γυναίκα) του μέσου απαλλάσσεται της υποχρέωσης επιστράτευσης, από το Νόμο, ή έχει ΛΕΥΚΟ ΕΦΠ, τότε παραμένει ως οδηγός – ­ χειριστής στη Μονάδα για την οποία μισθώνεται το μέσο μέχρι να εκτελεσθεί το έργο για το οποίο μισθώθηκε.

Εάν ο ιδιοκτήτης ή οδηγός του μέσου:

• Έχει ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΦΠ και δεν έχει κληθεί για επιστράτευση, τότε παραμένει στη Μονάδα για την οποία μισθώνεται το μέσο μέχρι να εκτελεσθεί το έργο για το οποίο μισθώθηκε. Αν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μονάδα κληθεί σε επιστράτευση, τότε ενημερώνει τη Μονάδα και αφού λάβει βεβαίωση για τον χρόνο παραμονής σε αυτή αναχωρεί για όπου διατάσσεται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΦΠ με το όχημά του, το οποίο πρέπει να είναι χωρίς φορτίο και με γεμάτη τη δεξαμενή καυσίμου.

• Έχει ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΦΠ και έχει κληθεί για επιστράτευση, τότε αναχωρεί για όπου διατάσσεται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΦΠ.

• Ανήκει στην εφεδρεία του Ναυτικού, Αεροπορίας, Σωμάτων Ασφαλείας και καλείται σε επιστράτευση, τότε αναχωρεί για τη Μονάδα προορισμού του.

Λοιπές οδηγίες / λεπτομέρειες, αναγράφονται στο μπροστινό τμήμα της ΕΣΕ (στο αριστερό τμήμα, εντός πλαισίου).

 

Οδηγίες για τον Κάτοχο Νέας ΕΣΕ

Σε περίπτωση παραλαβής νέας ΕΣΕ (ΠΡΑΣΙΝΗΣ ή ΚΙΤΡΙΝΗΣ), μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής, ισχύουν τα αναγραφόμενα επί του κίτρινου ή λευκού χρώματος πλαισίου, αντιστοίχως, με επικεφαλίδα «Στρατιωτική Εντολή».

Την ημερομηνία που θα αρχίσει να ισχύει η νέα ΕΣΕ, να καταστρέψετε την ανωτέρω Στρατιωτική Εντολή.

 

Απόδειξη Παραλαβής (Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής)

Στην ΕΣΕ που παραλάβατε (στο δεξιό μέρος της), βρίσκεται η Απόδειξη Παραλαβής, την οποία οφείλετε να επιστρέψετε στην αρμόδια Επιστρατεύουσα Αρχή ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ, αφού προηγουμένως συμπληρώσετε :

• Τα στοιχεία του κατόχου (στην περίπτωση που είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται).

• Τα στοιχεία του οχήματος (εάν διαφέρουν από τα αναγραφόμενα).

• Τα στοιχεία του οδηγού του οχήματος (εάν διαφέρει από τον κάτοχο).

• Τυχόν ιδιαίτερα στοιχεία για το όχημα / μηχάνημα, που αναγράφονται στο πίσω μέρος της Απόδειξης Παραλαβής, δηλαδή: Τύπο αμάξης (κοινό, ανατρεπόμενο, γερανοφόρο), ύπαρξη αγκίστρου ή πλάκας επικαθήσεως (για ρυμουλκά), συρόμενο ή επικαθήμενο (για ρυμουλκούμενα) κ.λπ.

Την Απόδειξη Παραλαβής με συμπληρωμένα τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και τα παλιά ΕΣΕ, εάν υπάρχει, την τοποθετείτε στο μικρό φάκελο που σας εστάλη μαζί με την ΕΣΕ. Ο φάκελος αυτός, έχει προσυμπληρωμένη τη διεύθυνση του παραλήπτη (ΜΕ) και πρέπει να παραδοθεί στο Ταχυδρομείο Η Απόδειξη Παραλαβής που φέρει το λογότυπο των ΕΛΤΑ (βρίσκεται κάτω και δεξιά της ΕΣΕ που παραλάβατε), πρέπει να σφραγισθεί και να υπογραφεί από αρμόδιο υπάλληλο των ΕΛΤΑ. Την απόδειξη αυτή, την τηρείτε ως αποδεικτικό παράδοσης των στρατιωτικών εγγράφων, μαζί με τη νέα ΕΣΕ.

Υπενθυμίζεται, ότι η ευθύνη για τυχόν απώλεια των επιστρατευτικών εγγράφων είναι αποκλειστικά δική σας, μέχρι να παραδώσετε το φάκελο στα ΕΛΤΑ.