Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Προαγωγές

Στο Υγειονομικό Σώμα:

  • Προτείνονται για κάλυψη επιστρατευτικών αναγκών διπλωματούχοι οπλίτες (Δ/Ο) εφεδρείας Υγειονομικού (Ιατροί – Οδοντίατροι – Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί), εφόσον έχουν πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (οι Κτηνίατροι πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής).
  • Οι προτάσεις υποβάλλονται μετά από διαταγή του ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ), με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από την εκάστοτε αναπροσαρμογή του Σχεδίου Επιστράτευσης.