Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Αναστολές Κατάταξης – Εξαιρέσεις

Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των απαραίτητων για τη ζωή του έθνους και την εθνική άμυνα οργανισμών, επιχειρήσεων και υπηρεσιών χορηγούνται στο προσωπικό τους, αναστολές κατάταξης από τον καιρό της ειρήνης.

Τα θέματα των αναστολών κατάταξης ρυθμίζονται από το ΝΔ 107/73.

Με την ακόλουθη διαδικασία ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Αναστολών Κατάταξης (ΣΑΚ):

 • Καθορίζονται οι απαραίτητοι για τη ζωή του έθνους και την εθνική άμυνα Οργανισμοί και Επιχειρήσεις που ονομάζονται Α΄ Κατηγορίας.
 • Χορηγούνται Αναστολές Κατάταξης ανά τριετία και συμπληρωματικά κάθε έτος.

Αναστολές Κατάταξης δεν χορηγούνται σε όσους:

 • Δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας τους. Για τους Έφεδρους Αξκούς ισχύουν τα όρια ηλικίας όπως των αντίστοιχων μονίμων.
 • Έχουν καταδικασθεί για εγκλήματα ανυποταξίας – λιποταξίας – κατασκοπείας – προδοσίας κ.ά.
 • Έχουν εκπέσει του βαθμού τους ή έχουν διαγραφεί από τα στελέχη της εφεδρείας.
 • Βρίσκονται σε ανυποταξία ή λιποταξία.
 • Δεν έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο υπηρεσίας στη συγκεκριμένη θέση ή ειδικότητα για την οποία ζητείται η αναστολή κατάταξης.

Αυτοδίκαιες αναστολές κατάταξης

Χορηγούνται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου στους:

 • Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό, Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γεν. Γραμματείς Υπουργείων, Δντές Υπουργείων, Βουλευτές, Νομάρχες και Αναπληρωτές Νομαρχών.
 • Διπλωματικούς ή Προξενικούς Υπαλλήλους που εργάζονται σε Υπηρεσίες του Εξωτερικού.
 • Υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας.
 • Τελωνειακούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δίωξης του Λαθρεμπορίου στη θάλασσα.
 • Υπηρετούντες στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
 • Υπηρετούντες στις Υπηρεσίες Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) των Υπουργείων, Περιφερειακών Διοικήσεων και Νομαρχιών.
 • Υπαλλήλους υπηρετούντες στο ΝΑΤΟ (εσωτερικό και εξωτερικό).
 • Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και φύλακες των Φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 • Εργαζόμενους στον ΟΣΕ, ως προσωπικό των σιδηροδρομικών σταθμών.

Οι Μονάδες Επιστράτευσης (ΜΕ) πρέπει να ενημερώνουν τη μηχανογραφική (Μ/Γ) εφαρμογή της Επιστράτευσης με τις αυτοδίκαιες αναστολές Κατάταξης, αφού ενημερωθούν από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες.

Οι περιορισμοί που αναφέρθηκαν δεν ισχύουν για τις αυτοδίκαιες.

Ονομαστικές Αναστολές Κατάταξης

Χορηγούνται στο προσωπικό των οργανισμών και επιχειρήσεων Α΄ Κατηγορίας, το προϊόν ή οι υπηρεσίες των οποίων δεν διατίθεται επ’ ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαδικασία χορήγησης:

Τα πολιτικά υπουργεία υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για το προσωπικό τους, στα Επιτελεία των Κλάδων που ανήκουν οι έφεδροι, τα οποία αφού ελέγξουν τα δικαιολογητικά γνωματεύουν για τη δυνατότητα χορήγησης Αναστολής Κατάταξης σε κάθε έναν (1) έφεδρο και υποβάλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ, αριθμητικές και ονομαστικές καταστάσεις δυνάμενων και μη εφέδρων να τύχουν Αναστολής Κατάταξης, κατά Υπουργείο, Οργανισμό και Επιχείρηση.

Ομαδικές Αναστολές Κατάταξης

Χορηγούνται:

 • Στο προσωπικό των Επιχειρήσεων, Οργανισμών, Υπηρεσιών Α΄ Κατηγορίας που θα λειτουργήσουν επ’ ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Πολιτικό Προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Στους εργαζόμενους σε διάφορες Υπηρεσίες (ΕΛΤΑ, ΥΠΕΞ, ΥΠΑ, ΟΣΕ, ΕΜΥ, ΔΕΗ κ.λπ.), όπως καθορίζεται στο Άρθρο 12 του Νόμου.

Διαδικασία χορήγησης:

Αίτηση χορήγησης υποβάλλεται από τις υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, για το προσωπικό τους, στα Επιτελεία των Κλάδων που ανήκουν οι έφεδροι, τα οποία με βάση τις επιστρατευτικές ανάγκες εγκρίνουν τις αναστολές κατάταξης ενημερώνοντάς τους.

Απαλλαγές

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3421/2005 (Άρθρο 49, παρ. 2), σε συσχετισμό με το άρθρο 13 και το άρθρο 30 της Φ. 429.1/5/150045/Σ.11/4 Ιαν 2006/Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση Ορισμένων Στρατολογικών Θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 833/37 (Άρθρο 29), οι παρακάτω κατηγορίες εφέδρων :

 • Όσοι έχουν κριθεί ή κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ή Συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, λόγω προβλημάτων υγείας.
 • Όσοι καταδικάσθηκαν αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το έγκλημα για το οποίο καταδικάσθηκαν δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι ακόλουθες κατηγορίες εφέδρων :

 • Όσοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Εξωτερικού ή ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε Κέντρα Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα εντός του χρόνου για τον οποίο προσκλήθηκαν για άσκηση ή μετεκπαίδευση, υποχρεούνται για κατάταξη στις Μονάδες τους, με βάση την πρόσκληση που έχουν παραλάβει, εφόσον συνεχίζεται η άσκηση ή μετεκπαίδευση και το υπόλοιπο της διάρκειας της είναι τουλάχιστον δυο (2) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας εξόδου.
 • Όσοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν, κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, καθώς και όσοι ευρίσκονται και διαμένουν συνεχώς στο εξωτερικό, κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν.
 • Όσοι έχουν δύο (2) ή περισσότερα αδέρφια που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Όσοι έφεδροι καλούνται για άσκηση ή μετεκπαίδευση και κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος έχουν απολυθεί από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή καταταγεί σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση, ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν τρεις (3) φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση. Ειδικά οι έφεδροι του Στρατού Ξηράς που διαμένουν στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ ΣΣ (Αν. Μακεδονία – Θράκη) και της ΑΣΔΕΝ (Νησιά Αιγαίου) δεν υπάγονται στις παραπάνω εξαιρέσεις. Σε περίπτωση πρόσκλησης για κατάταξη σε επιστράτευση, η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή.
 • Όσοι δεν μπορούν για λόγους ανώτερης βίας να καταταγούν για άσκηση ή μετεκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Σχηματισμού που υπάγεται η Επιστρατεύουσα Αρχή που τους έχει καλέσει ……………………../ΔΣΛ, στο τηλέφωνο ……………………. (αρμόδιος:……………………………………), δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν οι λόγοι ανωτέρας βίας και η διάρκεια αυτών. Η Διεύθυνση Στρατολογικού εισηγείται για την αποδοχή του αιτήματος και μέχρι την παραμονή της ημέρας κατάταξης γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους την απόφαση. Δικαιολογητικά υποβαλλόμενα μετά την ημερομηνία κατάταξης γίνονται δεκτά και εκτιμώνται ανάλογα.

Ενέργειες σε Περίπτωση Εξαίρεσης από την Κλάση

Εφόσον συντρέχει λόγος εξαίρεσης, ο έφεδρος μεταβαίνει άμεσα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Στρατολογίας του Μείζονα Σχηματισμού που τον καλεί ή την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία της περιοχής του ή την Μονάδα Επιστράτευσης που τον παρακολουθεί επιστρατευτικά.

Εάν δεν ληφθεί απάντηση ότι έγινε η εξαίρεση ή εάν ο χρόνος δεν επαρκεί για να αποσταλούν τα δικαιολογητικά εξαίρεσης, οφείλει να παρουσιασθεί οπωσδήποτε, για να μην κηρυχθεί ανυπότακτος. Στην περίπτωση αυτή οι λόγοι εξαίρεσης θα εκτιμηθούν από το Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο κατά την κατάταξη.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Εάν δεν λάβετε απάντηση από τη Στρατολογική Υπηρεσία ή την Επιστρατεύουσα Αρχή ότι εξαιρεθήκατε ή εάν ο χρόνος δεν επαρκεί για να στείλετε τα δικαιολογητικά εξαίρεσης, να παρουσιασθείτε οπωσδήποτε, για να μην κηρυχθείτε ανυπότακτος. Στην περίπτωση αυτή οι λόγοι εξαίρεσής σας θα εκτιμηθούν από το Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο, κατά την κατάταξή σας.