Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

1ο Τμήμα

Το 1ο Τμήμα χειρίζεται θέματα που αφορούν στην οργάνωση, σχεδίαση προπαρασκευή και διεξαγωγή της Επιστράτευσης.