Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

3ο Τμήμα

Το 3ο Τμήμα χειρίζεται θέματα που αφορούν αφενός στην ένταξη του εφεδρικού προσωπικού στις Μονάδες του ΣΞ, προκειμένου να είναι συμπληρωμένες στην προβλεπόμενη δύναμή τους, αφετέρου στη διαχείριση των οχημάτων / µηχανημάτων από τους πόρους της Χώρας, ώστε οι Μονάδες του ΣΞ να είναι συμπληρωμένες µε τα προβλεπόμενα μέσα.