Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Προαγωγές Εφέδρων Αξιωματικών

Οι Έφεδροι Αξκοί προάγονται μέχρι το βαθμό του Λοχαγού, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις (Άρθρο 36, του ΑΝ 833/37 και ΠαΔ 4­22/84/ΓΕΣ/1o ΕΓ):

• Έχουν πενταετές χρονικό διάστημα παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό.

• Οι προτεινόμενοι Αξκοί δεν έχουν καταληφθεί από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, ή δεν καταλαμβάνονται από αυτό την 31η Δεκεμβρίου του έτους που υποβάλλονται οι προτάσεις προαγωγής.

• Έχουν συμμετάσχει σε Εθνική ή Διακλαδική Άσκηση, σε μετεκπαίδευση επτά (7) έως εννέα (9) ημερών ή σε εκπαίδευση στη Σχολή Εφαρμογής του Όπλου ή Σώματος που ανήκουν.

• Διαθέτουν τα απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία προκύπτουν από τις διαδοχικές σημειώσεις των προτεινομένων και από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της πρότασης (Διοικητική και επαγγελματική ικανότητα, πειθαρχία, γραμματικές γνώσεις, ζήλος, υγεία, ηθικές αμοιβές, επιδόσεις σε σχολεία, κ.λπ.).

Ειδικά για τους Αξκούς όλων των Σωμάτων (πλην Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών), δεν απαιτείται η συμμετοχή σε Εθνική ή Διακλαδική Άσκηση και σε μετεκπαίδευση επτά (7) έως εννέα (9) ημερών. Επίσης, κατ’ εξαίρεση (Άρθρο 8, του ΝΔ 4089/60), είναι δυνατό οι Έφεδροι Αξκοί να προαχθούν μέχρι το βαθμό του Ταγματάρχη, εφ’ όσον έχουν:

• Ηλικία όχι μικρότερη των 40 ετών.

• Πενταετές χρονικό διάστημα παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και δεν έχουν καταληφθεί από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, δηλαδή 53 έτη για τους Ανθλγούς, Υπλγούς και 54 έτη για τους Λγούς.

• Εξαίρετη εθνική, κοινωνική και στρατιωτική δράση, δηλαδή να έχουν (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες που συμβάλλουν στην άμυνα της Χώρας και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

• Προσφέρει δωρεές υπέρ των Ενόπλων Δυνάμεων.

• Συμμετάσχει σε εράνους / δωρεές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

• Εκπονήσει μελέτες, που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στη βελτίωση ή επαύξηση του αμυντικού δυναμικού της Χώρας.

• Ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια – συλλόγους – οργανισμούς, που έχουν ως σκοπό την προβολή των εθνικών θέσεων και των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας.

• Ιδιαίτερες διακρίσεις στον κοινωνικό,­ οικονομικό και πολιτιστικό τομέα, με τις οποίες προβάλλεται η Χώρα.

• Ιδιαίτερη διάκριση κατά την πολεμική περίοδο.

• Ιδιαίτερη επίδοση και διάκριση σε στρατιωτική εκπαίδευση (στρατιωτικά σχολεία – ­ ασκήσεις – επιστράτευση).

• Τιμητικές διακρίσεις (εύφημη μνεία, μετάλλια, κ.λπ.) για εξαίρετες πράξεις προς την Πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο.

Η προσφορά των παραπάνω ιδιαίτερων υπηρεσιών, απαιτείται όπως αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις), που χορηγούνται από Στρατιωτική Αρχή ή από άλλους Φορείς (Υπουργεία, Ομοσπονδίες, Συνδέσμους, Ενώσεις, κ.λπ.).

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών γίνεται με ευθύνη των ενδιαφερόμενου και εν συνεχεία υποβάλλονται στη Μονάδα Επιστράτευσης (ΜΕ) ή στη Στρατολογική Υπηρεσία που παρακολουθεί τον έφεδρο, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία προαγωγής.