Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

2ο Τμήμα

Το 2ο Τμήμα χειρίζεται θέματα που αφορούν γενικά στην παρακολούθηση, χρησιμοποίηση και μετεκπαίδευση της Εφεδρείας του ΣΞ.