Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Είδη Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας

Τα είδη μετεκπαίδευσης εφεδρείας και η συχνότητα πρόσκλησης των εφέδρων καθορίζονται με :

• Υπουργικές Αποφάσεις.

• Την ΠαΔ 3-27/2020/ΓΕΣ/Α4

• Το Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13 Δεκ 2005 τ. Α΄).

Η διάρκεια εκπαίδευσης, τα επιμέρους αντικείμενα εκπαίδευσης και οι χώροι εκπαίδευσης, καθορίζονται από την ΠαΔ 3-27/2020/ΓΕΣ/Α4 και τις προτάσεις των Μειζόνων Σχηματισμών.

Είδη Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (με φυσική παρουσία):

• Δοκιμή Σχεδίων Επιχειρήσεων και Διοικητικής Μέριμνας, διάρκειας τριών (3) ημερών.

• Εκπαίδευση σε νέα ειδικότητα, διάρκειας έως δυο (2) εβδομάδες.

• Εκπαίδευση σε νέα οπλικά συστήματα, διάρκειας έξι (6) ημερών.

• Εκπαίδευση σε οπλικά συστήματα που υπάρχουν σε μικρό αριθμό σε Ενεργές Μονάδες ή υπάρχουν μόνο σε Επιστρατευόμενες Μονάδες (ΕΜ), διάρκειας έξι (6) ημερών.

• Εκπαίδευση σε κρίσιμες ειδικότητες, διάρκειας (6) ημερών.

• Συμμετοχή σε Εθνικές – Διακλαδικές Ασκήσεις, διάρκειας έξι (6) ημερών.

• Εκπαίδευση Εφέδρων Αξκών στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ) [εκ των οποίων τρεις (3) ημέρες με διαδικτυακή μάθηση (ΔΙ.ΜΑ) και τρεις (3) με φυσική παρουσία].

• Πρόσκληση εφέδρων συγκεκριμένων Μονάδων, στις οποίες έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί Εθνική Επιχειρησιακή Αξιολόγηση (ΕΕΑ).

• Ενημερωτική Επίσκεψη τριών (3) ημερών, για τους Δκτές – Υδκτές των ΕΜ Μονάδων.