Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

4ο Τμήμα

Το 4ο Τμήμα χειρίζεται το σύνολο των θεμάτων μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Επιστράτευσης.