Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Γραμματεία

Η Γραμματεία ευθύνεται, γενικά, για την από γραφειοτεχνικής άποψης διεξαγωγή της αλληλογραφίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Διακλαδικό Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας και τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Διευθυντή της Διεύθυνσης.