Διεύθυνση Επιστράτευσης Α4

Υποχρεώσεις ΕΠ.ΟΠ. – Ο.Β.Α. σε Εφεδρεία

Επιστρατευτική Τοποθέτηση ΕΠ.ΟΠ. που Αποστρατεύεται

Όταν κάποιος ΕΠ.ΟΠ. αποστρατεύεται – απολύεται και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι (υγείας ή πειθαρχικοί λόγοι), που να απαγορεύουν την επιστρατευτική του τοποθέτηση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Αφού ενημερωθεί η Δνση Επιστράτευσης για την αποστρατεία του, διενεργηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, διαγράφεται από τους μονίμους ως «Ενεργός». Ακολούθως τίθεται στην κατάσταση «Απόστρατος» στο μηχανογραφικό σύστημα της Δνσης Επιστάτευσης και ενημερώνονται όλα τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία (Δνση, τηλέφωνα κ.λπ.), σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωσή του.

Εάν ο ΕΠ.ΟΠ. πληρεί τις προϋποθέσεις επιστρατευτικής τοποθέτησης, τοποθετείται επιστρατευτικά στη Μονάδα απόλυσής του με την ειδικότητα που κατέχει, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο νομός διαμονής του.

 

Επιστρατευτική Τοποθέτηση Ο.Β.Α. που Αποστρατεύεται

Αφού ενημερωθεί η Δνση Επιστράτευσης για την αποστρατεία του Ο.Β.Α., παραλάβει από τη Μονάδα απόλυσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συμπεράνει ότι δεν υφίσταται λόγος που να απαγορεύει την επιστρατευτική του τοποθέτηση, τότε η Δνση προβαίνει στη διαγραφή της υφιστάμενης επιστρατευτικής τοποθέτησης και στην επανατοποθέτηση επιστρατευτικά του Ο.Β.Α. στη Μονάδα απόλυσής του με την ειδικότητα που κατείχε.