Προαγωγές

Στο Υγειονομικό Σώμα :

• Προτείνονται για κάλυψη επιστρατευτικών αναγκών διπλωματούχοι οπλίτες (Δ/Ο) εφεδρείας Υγειονομικού (Ιατροί – Οδοντίατροι – Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί), εφόσον έχουν πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (οι Κτηνίατροι πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής).

• Οι προτάσεις υποβάλλονται μετά από διαταγή του ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ), με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από την εκάστοτε αναπροσαρμογή του Σχεδίου Επιστράτευσης.